PERSONAL DIDACTIC

Posturile didactice vacante aprobate pentru a fi scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017/2018 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III - a nr. 1647 din 24.11.2017

http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=NS40MDY3MDk4NDEyNDY0RSszMA==

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 24 noiembrie 2017 - 8 ianuarie 2018.

Zilele libere legale conform Codului muncii: 30 noiembrie 2017, 1 decembrie 2017, 25 și 26 decembrie 2017, 1 și 2 ianuarie 2018.

Notă:

Începând cu anul universitar 2017/2018 toate concursurile didactice se vor desfășura cu respectarea standardelor minimale necesare și obligatorii aprobate prin Ordinul MENCȘ nr. 6129/20.12.2016.

Standardele specifice, precum și procedurile de concurs se găsesc în Metodologia de concurs a Universității din București, H.G. nr. 457/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 286/2011 și în Regulamentele de concurs ale Facultăților.

 

NOTĂ:

Pentru posturile didactice publicate pentru angajarea pe perioadă determinată (asistent universitar - student doctorand) se va depune adeverința în original eliberată de Școala Doctorală, în care să fie precizat anul de studii și anul înmatriculării la doctorat. Angajarea se va face cu respectarea condiţiilor art. 294 alin. (3) - (5) din Legea nr. 1/2011.

      

Fișele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru posturile vacante

 

Tematică, Bibliografie și Criterii specifice de evaluare

vizualizați secțiunea: Desfășurarea concursurilor organizate în facultăți

Legislație, Regulamente, Metodologii

Fisier de tip .pdf ! Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

Fisier de tip .pdf ! H.G. nr.457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare

Fisier de tip .pdf ! H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

Fisier de tip .pdf ! Metodologia de concurs a Universității din București pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante

Fisier de tip .pdf ! Ordin MENCȘ nr. 6.129/2016 - standarde minimale

Fisier de tip .pdf ! Anexa Ordin MENCȘ nr. 6.129/2016 - standarde minimale

Fisier de tip .pdf ! OMENCS nr. 5921/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate

Fisier de tip .pdf ! OMENCS nr. 5922/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Fisier de tip .pdf ! OMENCS nr. 5923/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținut în străinătate 

Notă:

Începând cu anul universitar 2017/2018 toate concursurile didactice se vor desfășura cu respectarea standardelor minimale necesare și obligatorii aprobate prin Ordinul MENCȘ nr. 6129/20.12.2016.

Standardele specifice, precum și procedurile de concurs se găsesc în Metodologia de concurs a Universității din București, H.G. nr. 457/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 286/2011 și în Regulamentele de concurs ale Facultăților.

 

 

Pagină actualizată la 12 Ianuarie 2018.