A02.0.01 - Recrutarea personalului nedidactic şi didactic auxiliar

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

DIRECŢIA RESURSE UMANE

EDIŢIA I

REVIZIA 0

EXEMPLAR I

COD PO: A02.0.01

PROCEDURĂ PRIVIND RECRUTAREA PERSONALULUI NEDIDACTIC ŞI DIDACTIC-AUXILIAR

DATA:

ELABORAT DE:

 1. Crearea unui post / transformarea unui post vacant existent în alt post se realizează la propunerea şefului biroului / departamentului / direcţiei. Şeful biroului / departamentului / direcţiei întocmeşte un referat şi-l înaintează spre aprobare Biroului Senatului Universităţii din Bucureşti.

 2. Biroului Senatului Universităţii din Bucureşti adoptă decizia de scoatere la concurs a postului vacant.

 3. Prorectorul coordonator stabileşte componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant. Secretarul Comisiei de concurs comunică în permanenţă cu toţi membrii Comisiei de concurs.

 4. Secretarul Comisiei de concurs anunţă postul vacant la Oficiul Forţelor de Muncă.

 5. Secretarul Comisiei de concurs elaborează textul anunţului de scoatere la concurs a postului vacant.

 6. Şeful locului de muncă întocmeşte referat pentru suma de bani necesară publicării în mass-media a anunţului de scoatere la concurs a postului vacant.

 7. Secretarul Comisiei de concurs ridică suma de bani necesară publicării anunţului referitor la concurs de la Serviciul Financiar. Decontarea sumei se face de către secretarul Comisiei de concurs.

 8. Secretarul Comisiei de concurs transmite spre publicare în mass-media anunţul de scoatere la concurs a postului vacant.

 9. Secretarul Comisiei de concurs aduce la cunoştinţa candidaţilor lista actelor necesare înscrierii la concurs şi oferă informaţii referitoare la desfăşurarea acestuia.

 10. Comisia de concurs stabileşte tematica şi probele de concurs, în funcţie de specificul postului vacant. Secretarul Comisiei de concurs aduce la cunoştinţa candidaţilor tematica şi probele de concurs.

 11. Secretarul Comisiei de concurs primeşte dosarele de concurs depuse de candidaţi.

 12. Comisia de concurs verifică dosarele de concurs depuse de candidaţi.

 13. Secretarul Comisiei de concurs afişează lista candidaţilor eligibili pentru susţinerea concursului.

 14. Secretarul Comisiei de concurs asigură desfăşurarea în bune condiţii a concursului pentru ocuparea postului vacant.

 15. Comisia de concurs evaluează candidaţii înscrişi la concurs. La sfârşitul concursului, membrii Comisiei de concurs completează un proces-verbal, care este ataşat la dosarele candidaţilor împreună cu lucrările scrise (acolo unde estre cazul).

 16. Secretarul Comisiei de concurs afişează rezultatele concursului în termen de 72 ore de la încheierea concursului.

 17. Secretarul Comisiei de concurs primeşte contestaţiile candidaţilor. Depunerea contestaţiilor se face în termen de 48 ore de la încheierea concursului.

 18. Comisia de analiză a contestaţiilor analizează contestaţiile depuse.

 19. Secretarul Comisiei de concurs afişează rezultatele contestaţiilor.

 20. Comisia de concurs verifică îndeplinirea condiţiilor de ocupare a postului vacant de către candidatul care a câştigat concursul.

 

Matricea responsabilităţilor:

Notaţii: A- aprobă; C- contribuie; D- decide asupra efectuării acţiunii (conducere); E - execută; V- verifică

 

ETAPE

CADRE / DEPARTAMENTE IMPLICATE

Biroul Senatului

Rector

Prorector coordo-nator

Director RU

Comisia de concurs

Secretarul Comisiei de concurs

Admini-strator financiar

Şef departa-ment

Candidat

Comisia analiză contestaţii

RU

Org. sal.

1. Înfiinţarea unui post / transforma-rea unui post vacant existent în alt post

A

 

 

V

 

 

 

 

D+E

 

 

2. Emiterea deciziei de înfiinţare sau transformare a postului vacant

 

 

A

V

 

 

E

 

 

 

 

3. Anunţarea postului vacant la Oficiul Forţelor de Muncă

 

 

A

E

 

 

C

 

 

 

 

4. Conceperea şi publicarea anunţului de scoatere la concurs a postului vacant

 

 

A

 

 

E

 

 

 

 

 

5. Stabilirea Comisiei de concurs

A

 

A

 

 

 

 

 

D

 

 

6. Orientarea candidaţilor

 

 

 

 

 

C

 

 

D

 

 

7. Stabilirea tematicii, bibliografiei şi a probelor de concurs

 

 

 

 

A

 

 

 

D

 

 

8. Depunerea dosarelor de concurs la secretarul comisiei

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

9. Verificarea dosarelor de concurs

 

 

 

 

V

 

C

E

 

 

 

10. Acceptarea/

respingerea dosarelor de concurs

 

 

 

 

D

 

C

 

 

 

 

11. Desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului vacant

 

 

 

 

E+D

 

C

 

 

 

 

12. Evaluarea candidaţilor

 

 

 

 

E+D

 

 

 

 

 

 

13. Anunţarea rezultatelor concursului

 

 

 

 

E

C

 

 

 

 

 

14. Depunerea contestaţiilor

 

 

 

 

 

C

 

 

 

D+E

 

15. Rezolvarea contestaţiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E+DLEGISLAŢIE:

 1. Legea nr. 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 2. H.G. nr. 203/1999 privind permisul de muncă pentru cetăţenii străini

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Noiembrie 2010.