Atribuţiile Senatului Universității din București

5. Senatul

Art. 68. (1) Autoritatea cea mai înaltă în Universitate este Senatul.

(2) Numărul membrilor în Senat este 119, din care 89 de cadre didactice şi 30 de studenți.

(3) Personalul didactic şi de cercetare reprezintă facultățile în Senat în număr proporțional cu numărul posturilor didactice şi de cercetare (pondere 50%) şi cu numărul studenților fizici (pondere 50%) ai fiecărei facultăți.

(4) Numărul reprezentanților facultăților în Senat se determină de Senatul în funcțiune la data alegerilor.

Art. 69.

(1) Senatul are următoarele competențe:

a) garantează libertatea academică şi autonomia universitară;

b) elaborează şi adoptă Carta universitară, în urma consultării cu comunitatea universitară;

c) aprobă planul strategic de dezvoltare instituțională şi planurile operaționale, la propunerea rectorului;

d) aprobă, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislației în vigoare, structura, organizarea şi funcționarea Universității;

e) controlează activitatea rectorului și a Consiliului de Administrație prin comisii specializate;

f) aprobă proiectul de buget şi execuția bugetară;

g) aprobă Codul de asigurare a calității şi Codul de etică şi deontologie academică;

h) adoptă Codul, drepturilor şi obligațiilor studentului din Universitate propus de asociațiile studențeşti, cu respectarea prevederilor Codului drepturilor şi obligațiilor studentului;

i) aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcționarea Universității;

j) încheie contractul de management cu rectorul;

k) validează numirile şi concursurile publice pentru funcțiile de conducere şi funcțiile de coordonare şi reprezentare;

l) aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană;

m) aprobă, la propunerea rectorului, sancționarea personalului cu performanțe profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislației în vigoare;

n) aprobă înființarea, divizarea, concentrarea şi desființarea unităților din componența Universității, pe baza propunerilor facultăților avizate de Consiliul de Administrație;

o) aprobă organizarea şi desființarea programelor de studii, inclusiv cu dublă specializare şi dublă diplomă;

p) aprobă înființarea sau desființarea de cursuri sau şcoli postuniversitare pe baza propunerilor avizate de Consiliul de Administrație;

q) aprobă cifrele de şcolarizare pe baza propunerilor facultăților, avizate de Consiliul de Administrație;

r) stabileşte taxele care se vor percepe în spațiul universitar în legătură cu procesul de învățământ; taxele de şcolarizare se vor determina cu cel puțin şase luni mai înainte de începerea anului academic următor;

s) validează rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare aprobate de către consiliile facultăților şi departamentelor;

t) validează rezultatele alegerilor consiliilor facultăților şi departamentelor;

u) acordă titlurile de profesor emerit, Doctor Honoris Causa, Professor Honoris Causa şi Membru de Onoare al Senatului, la propunerea Consiliilor facultăților;

v) aprobă propunerile facultăților de noi specializări la doctorat;

w) validează constituirea Consiliului de Administrație, Consiliului pentru Probleme Sociale Studențeşti, Consiliului de Orientare şi Analiză Strategică şi a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității;

x) validează constituirea Comisiei de Etică şi decide, pe baza recomandărilor acestuia, în conflicte legate de activitatea cadrelor didactice şi cercetătorilor;

y) dispune sancționarea cadrelor didactice cu i) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licență; ii) destituirea din funcția de conducere din învățământ sau iii) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

z) aprobă Statutul şcolilor doctorale şi al unităților de cercetare şi microproducție din Universitate;

aa) aprobă regulamentele şi rapoartele anuale ale tuturor organismelor, comisiilor şi entităților funcționale;

bb) orice alte atribuțiuni ce-i revin prin lege.

(2) Mandatul Senatului este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al Senatului este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii succesive de cel mult două ori. Pentru studenți, durata mandatului este de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii de cel mult două ori în acelaşi ciclu.

(3) Senatul poate fi convocat de rector, de preşedintele Senatului sau la cererea a cel puțin o treime dintre membrii Senatului.

(4) Preşedintele Senatului propune ordinea de zi a şedinței Senatului.

(5) În exercitarea activității sale, preşedintele Senatului este asistat de un secretariat.

Art. 70.

(1) Senatul stabileşte comisii de specialitate prin care controlează activitatea conducerii executive a Universității şi a Consiliului de Administrație.

(2) Comisiile permanente ale Senatului sunt :

a) Consiliul ştiințific,

b) Comisia de avizare a programelor de studii,

c) Comisia de avizare a concursurilor,

d) Comisia de monitorizare şi analiză a utilizării resurselor.

(3) Rapoartele de monitorizare şi de control ale comisiilor de mai sus sunt prezentate periodic şi discutate în Senat şi vor fundamenta rezoluțiile acestuia în respectivele domenii.

(4) Senatul poate crea comisii ad hoc şi invita specialişti să participe la acestea.

Art. 71.

Şedințele ordinare ale Senatului au loc de regulă lunar. Membrii Consiliului de Administrație precum şi directorul direcției Secretariat General a Universității au statutul de invitați permanenți la şedințele Senatului.

Art. 72.

La începutul fiecărei şedințe a Senatului este supusă aprobării acestuia minuta cuprinzând deciziile din cadrul şedinței precedente.

Art. 73.

Senatul se consideră dizolvat în ziua întrunirii noului Senat desemnat prin alegeri.

Art. 74.

(1) În cazul în care un membru al Senatului nu poate participa la o şedință, el va anunța conducerea facultății. Decanul va desemna un înlocuitor, potrivit regulamentului facultății. Absența nemotivată, în decursul unui an universitar, de la trei şedințe ale Senatului sau ale Consiliului facultății conduce la pierderea calității de membru în aceste structuri. Numirea unor alte persoane în locul celor care şi-au pierdut calitatea de membru în aceste condiții se va face conform aceleiaşi proceduri prin care au fost desemnați predecesorii.

(2) Dacă un membru student al Senatului nu poate participa la o şedință, înlocuitorul său va fi desemnat conform Regulamentului de alegeri pentru reprezentanții studenților.

 (3) Membrii studenți ai Senatului, care vor fi considerați demisionari pentru absențe, vor fi înlocuiți prin aceleaşi proceduri prin care au fost desemnați.

Extras din Carta Universității din București, aprobată de Senatul Universității din București în ședința din 27 iulie 2011. Detalii 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 30 Iulie 2013.