Universitatea din Bucureşti

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către MECTS în 2011.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc. Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane. Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale. 

Clădirea principală a Universităţii din Bucureşti în perioada interbelică cu vechea clădire a Facultăţii de Istorie

În acest context, misiunea Universităţii noastre este de a contribui în mod fundamental la dezvoltarea creaţiei ştiinţifice şi a culturii naţionale, la dezvoltarea societății. Această misiune este, deopotrivă, una culturală, ştiinţifică şi formativă. Ea trebuie realizată printr-o deschidere către tot ceea ce este nou în plan cultural şi ştiinţific, prin asumarea unor direcţii de cercetare îndrăzneţe, prin atragerea tinerilor către modelele culturale performante, prin formarea şi stimularea gândirii critice şi întemeietoare şi prin promovarea unui stil de muncă intelectuală independent şi creativ. În această misiune, profesionalismul şi calitatea reprezintă valori cardinale. Aceste valori trebuie să fie definitorii, atât pentru profesori, cât şi pentru studenţi, atât pentru activitatea de cercetare, cât şi pentru activitatea didactică. Universitatea din Bucureşti îşi propune să formeze adevăraţi profesionişti în domeniile în care pregăteşte studenţi, considerând că numai în modul acesta poate să joace rolul care îi este destinat într-o cultură sau într-o epocă. Profesorii,  studenţii şi absolvenţii săi trebuie să manifeste o înaltă responsabilitate civică, în spiritul valorilor perene ale culturii naţionale şi universale, să fie dedicaţi realizării idealului împlinirii individualităţii umane într-o societate liberă şi prosperă.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie. Ca instituţie publică, UB se află în serviciul societăţii româneşti în diferite moduri, inclusiv prin oferirea de soluţii pentru problemele comunităţii, difuzarea culturii ştiinţifice, consultanţă şi asistenţă tehnică. Ca instituţie de cercetare avansată, UB acţionează profesional pentru lărgirea orizontului cunoaşterii, promovând gândirea critică şi originală, îndrăzneala, imaginația conceptuală și creaţia intelectuală. Ca instituţie de predare și de formare, UB se pune în slujba dezvoltării potenţialului uman al tinerei generaţii, prin instruire disciplinară şi interdisciplinară, pregătire pentru carieră, formarea competenţelor sociale, dezvoltare personală, încurajarea spiritului antreprenorial.

UB promovează patru principii fundamentale ale cercetării și pregătirii academice: (i) cercetarea fundamentală și aplicată, care reflectă angajamentul întregii comunități academice pentru adâncirea și extinderea cunoașterii în domeniile științelor naturii, ale științelor sociale și ale umaniste; (ii) gândirea critică, prin care se exprimă liber diversitatea stilurilor intelectuale și a metodelor de cercetare specifice fiecărui domeniu de cercetare prezent în UB; (iii) accesul nediscriminatoriu al studenților și incluziunea socială, care coagulează valorile democratice pe care UB le plasează în centrul proceselor de formare a studenților ; (iv) angajarea publică, prin care UB se legitimează față de societate și își exprimă aspirația de a găsi soluții bazate pe cunoaștere pentru problemele actuale ale țării.

 

Pagină actualizată la 16 Februarie 2017.