Centrul de Excelenţă ȋn Studiul Imaginii

   Despre CESI

Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI) a fost înfiinţat în ianuarie 2001 la Universitatea din București de către un grup de profesori universitari și cercetători români din țară și din străinătate, cu interese științifice comune în studiul interdisciplinar al fenomenului vizualității. Curând după înființare (august 2001), CESI a fost acreditat cu titlul de Excelenţă de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, fiind până în prezent singurul centru în domeniul științelor umaniste și al artelor de la Universitatea din București cu această calificare.

CESI îşi propune să construiască o viziune integratoare asupra ştiinţelor umaniste și a artelor, precum şi cercetări postdoctorale specializate în domenii precum: teoria imaginii, imagine şi identitate, cultură vizuală, teoria comunicării vizuale, istoria și teoria artei, arhitectură, filosofie, artele spectacolului, cinematografie, noile medii.  

Imaginea, ca obiect principal de studiu în cadrul CESI, nu se limitează doar la producţiile vizuale, care pot include opere de artă (pictură, fotografie, artă monumentală, instalații), producţii video, imaginea teatrală, imaginea arhitecturală, imagini publicitare, ci include şi dimensiunea abstractă a imaginii din imaginarul cultural, mentalităţi de grup social, discursul identitar cu relevanță imagologică.

Programele interdisciplinare de studii de masterat și de doctorat organizate de CESI sunt concepute flexibil, astfel încât cursanţii au posibilitatea de a-și alege cursuri prin credite transferabile şi de a-şi construi propriul parcurs universitar, cu acces liber la toate activitățile didactice și de cercetare din cadrul Școlii Doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (în domeniul fundamental „Științe umaniste și arte”; este compusă din: programul de studii de doctorat, programe de masterat interdisciplinar de cercetare și un cluster postdoctoral).

 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.cesi.ro


   

ŞCOALA DOCTORALĂ "SPAŢIU, IMAGINE, TEXT, TERITORIU" SD-SITT− CESI

 

Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” este un departament inter- și pluri-disciplinar de studii în domeniul „Ştiinţe umaniste şi arte”. De la 1 octombrie 2014, funcționează administrativ în cadrul Facultății de Litere a Universității din București (UB) și este organizată, în baza unui parteneriat intra-universitar, de către Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI), UB.

SD-SITT funcționează din anul 2005 și are o istorie instituțională care îi atestă complexitatea preocupărilor și a abordărilor științifice. Înființată de CESI în Consorțiul dintre UB și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - București, s-a bucurat permanent de sprijin național și internațional, pentru: acorduri de co-tutelă, burse doctorale și postdoctorale POSDRU în Uniunea Europeană (de 4-6 luni), acorduri Erasmus pentru studiu și pentru activitate practică de cercetare (4 luni, la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, École doctorale „Histoire de l'art” și la Università degli Studi di Roma „La Sapienza”, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale), cursuri și laboratoare cu profesori invitați din Olanda, Italia, Germania, Franța, Marea Britanie, Belgia, SUA.

SD-SITT include următoarele structuri de cercetare avansată și de educație:

1. Centrul pluridisciplinar de studii universitare doctorale avansate

 • programul de studii avansate (anul I de doctorat)
 • programul de cercetare avansată (anii II și III de doctorat)

2. Centrul de studii de masterat

 • Programe de studii de masterat interdisciplinar de cercetare
  • „Teoria și practica imaginii” (TPI)
  • „Societate, multimedia, spectacol” (SMS)

3. Centrul de cercetare postdoctorală „Civilizație, imagine vizuală și scriitură” (CIVIS)

Cercetările doctorale se desfăşoară la confluenţa mai multor direcţii de cercetare:

 • Spaţiu şi imagine reprezentate în text
 • Naraţiune în imagini şi în spaţiul public
 • Tipuri de imagine vizuală și audio-vizuală
 • Filosofia şi semiotica spaţiului şi a imaginii
 • Imagine, imaginar şi societate
 • Identitate culturală, naţională şi de grup social în texte şi imagini
 • Artă şi putere: reflexe şi reflecţii în texte şi imagini
 • Comunicare prin texte şi comunicare prin imagini
 • Vizibilitate socială şi instituţională în lumea urbană şi în lumea rurală
 • Cultura vizuală pentru diverse epoci istorice şi pentru mentalitățile specifice.

 

Activitatea de cercetare a studenţilor-doctoranzi se concretizează prin participarea la colocvii naționale și internaţionale, prin stagii de cercetare şi de documentare în biblioteci româneşti şi străine, prin posibilitatea de accesare a bibliografiilor de specialitate achiziţionate de CESI și a numeroase baze internaționale de date, prin stagii de practică de cercetare în instituții europene, prin publicații științifice.

Cercetătorii din cadrul SD-SITT contribuie cu articole la revista științifică CESI Images. Journal of Visual and Cultural Studies (Institutul European), iar lucrarea finală de doctorat, în funcție de calificativul acordat de către comisie, poate fi publicată în seria CESI „Text şi imagine”, Editura Universităţii din Bucureşti (acreditată CNCS).

 

Capacitate totală de şcolarizare: 10 locuri finanțate de la buget, 5 locuri cu taxă (sub rezerva confirmării locurilor de la buget pentru anul universitar 2015-2016 de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice și UB).

Taxă de şcolarizare: 3100 lei pe an universitar; poate fi achitată în patru tranşe egale.

Admitere: interviu în baza unui proiect de cercetare, care se depune odată cu dosarul de înscriere la examen.

Pentru perioada de înscriere şi perioada de examen: www.cesi.ro.

   MASTERATUL DE CERCETARE INTERDISCIPLINARĂ "TEORIA ŞI PRACTICA IMAGINII" TPI

 

„Teoria și practica imaginii” (TPI) este acreditat ca program de masterat interdisciplinar de cercetare în domeniul „Ştiinţe umaniste şi arte”, specializarea „Studii culturale”, în relație cu alte specializări, care conduc către cultura vizuală şi patrimoniul construit. Cu o istorie deja îndelungată și relevantă (a fost înfiinţat în 2001), masteratul TPI propune studiul modernităţii (în principal, românești și europene) exclusiv prin intermediul noţiunii de „imagine”.

Programul TPI face parte din Centrul de programe de studii de masterat al Școlii Doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” SD-SITT, organizate de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) al Universității din București (UB). SD-SITT, ca structură departamentală, funcționează administrativ, de la 1 octombrie 2014, în cadrul Facultății de Litere, UB, în baza parteneriatului cu CESI.

 

Programa este construită în relație cu cele cinci mari teme de cercetare ale SD-SITT / CESI, care constituie totodată specializările masteratului:

 • istoria, teoria şi filosofia imaginii;
 • imagine literară / imagine vizuală;
 • propagarea şi discursivitatea imaginii;
 • modul de manifestare a imaginii în modernitate;
 • arhitectură şi spaţiu public.

 

Programul didactic are o dimensiune teoretică și de cercetare şi una practică, desfășurate în paralel pe parcursul celor doi ani de școlaritate.

Prima se concretizează în cursurile de istorie, teorie şi filosofie a imaginii (artă de avangardă, artă contemporană, filmul românesc, fotografie, iconuri culturale, arhitectură, publicitate, text şi imagine, antropologie, filosofie, teorii ale picturii, comunicare vizuală).

Cea de-a doua dimensiune, pe lângă faptul că se materializează în stagiile de practică organizate în baza parteneriatelor, a contractelor și a portofoliilor specifice, are ca scop pregătirea în:

 • analiza de imagine vizuală – din arte plastice, fotografie de artă, film sau în relație cu textul (literar sau filosofic);
 • analiza fenomenului imaginii din spaţiul public: arhitectură, iconuri culturale, imaginar cultural și social, publicitate.

Practica semestrială se desfăşoară în marile instituţii muzeale din Bucureşti, galerii de artă, centre și fundații culturale, agenţii de publicitate, precum şi în cadrul altor instituţii de profil din mediul public şi privat. Activitatea de practică mai poate avea loc, prin parteneriate instituționale, cu ocazia unor evenimente culturale specifice, precum Noaptea Albă a Galeriilor, Noaptea Albă a Muzeelor, a unor proiecte și a unor programe finanțate de Institutul Cultural Român, Asociația Fondului Cultural Român, din fonduri europene POSDRU etc.

 

Programul TPI funcţionează în regim de credite transferabile (maximum 30 de credite, respectiv cuantumul pentru un semestru). Masteranzii pot opta pentru cursuri de la programul de studii complementar din cadrul SD-SITT, „Societate, multimedia, spectacol” (SMS), în funcţie de propriile interese de specializare teoretică și de pregătire profesională.

Totodată, masteranzii TPI pot beneficia de burse de studiu, de burse SD-SITT/ CESI extra-curriculare şi de burse Erasmus în domeniul cinematografiei, al artelor spectacolului şi al managementului cultural (Université Libre de Bruxelles).

Masteranzii au ocazia de a publica în Caietele VIZUAL, serie dedicată lor, şi de a participa la conferinţe şi la colocvii organizate de CESI, precum şi de alte instituţii de cercetare și de cultură.

 

Masteranzii şi alumnii CESI lucrează în instituţii patrimoniale, organizații culturale, departamente de comunicare instituţională, secretariate literare şi redacţii culturale, publicitate și marketing cultural, mediul corporatist, precum şi în cercetare.

Pentru pregătirea pentru cercetare, SD-SITT / CESI le oferă absolvenților posibilitatea de a-și continua studiile în cadrul programului de doctorat în științe umaniste, cu co-tutele naționale și internaționale, cu burse Erasmus și cu burse POSDRU, de a-și publica teza de doctorat sau de postdoctorat în seria CESI „Text și imagine” (Editura Universității din București) și studii de specialitate în revista CESI Images. Journal of Visual and Cultural Studies (Institutul European).

 

Capacitate totală de şcolarizare: 50 de locuri învățământ cu frecvență (cu finanțare de la buget și cu taxă).

Locuri finanțate de la buget: minimum 15 locuri/serie

Locuri cu taxă: maximum 35 locuri/serie

Taxă de şcolarizare: 3100 lei pe an universitar; poate fi achitată în patru tranşe egale.

Admitere: interviu în baza unui proiect de cercetare, care se depune odată cu dosarul de înscriere la examen.

Pentru perioada de înscriere şi perioada de examen: www.cesi.ro.

 

 

  MASTERATUL DE CERCETARE INTERDISCIPLINARĂ "SOCIETATE, MULTIMEDIA, SPECTACOL" SMS

 

  „Societate, multimedia, spectacol” (SMS) este un program de studii de masterat interdisciplinar de cercetare acreditat în domeniul „Ştiinţe umaniste şi arte”, specializarea „Studii culturale”, în relație cu alte specializări conexe, respectiv cu artele spectacolului și cu cinematografie şi media. Programul SMS, înfiinţat în anul 2009 în parteneriat cu Universitatea Karlsruhe din Germania, este dedicat studiului imaginii cinetice și imaginii de scenă, așadar noilor medii și noilor performance arts, în relație cu spațiul public contemporan.

Programul SMS face parte din Centrul de programe de studii de masterat al Școlii Doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” SD-SITT, organizate de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) al Universității din București (UB). SD-SITT, ca structură departamentală, funcționează administrativ, de la 1 octombrie 2014, în cadrul Facultății de Litere, UB, în baza parteneriatului cu CESI.

 

La acest masterat se studiază în mod particular (alături de alte discipline de specialitate): teoria filmului, literatură şi cinema, istoria şi teoria spectacolului modern, teatrul absurdului, pop art, performance arts, arta video şi noile tehnologii artistice, teoria şi practica televiziunii.

Cursurile, atelierele şi practica de specialitate sunt organizate în cinci module:

 • vizual şi intermedialitate;
 • spectacolul modern şi contemporan;
 • film;
 • spaţiu și mişcare;
 • management cultural.

La masteratul SMS participă importanţi profesori și experţi din România și din străinătate, din domeniile artelor spectacolului, mediilor vizuale cinetice, spaţiului scenic şi coreografiei, ca şi din managementul cultural (teatru și film).

 

Masteratul SMS funcţionează în regim de credite transferabile (maximum 30 de credite, respectiv cuantumul pentru un semestru). Masteranzii pot opta pentru cursuri de la programul de studii complementar din cadrul SD-SITT/ CESI, „Teoria și practica imaginii” (TPI), pentru a-și constitui un traseu curricular propriu, în funcţie de interesele lor științifice și profesionale. De asemenea, pot beneficia de burse de studiu, burse SD-SITT/ CESI extra-curriculare şi burse Erasmus în domeniul cinematografiei, artelor spectacolului şi managementului cultural (Université Libre de Bruxelles).

Totodată, stagiile de practică semestriale, realizate prin parteneriate cu mediul public şi privat, oferă posibilitatea specializării profesionale în cadrul festivalurilor de teatru şi al instituţiilor de cultură teatrală, coreografică sau cinematografică, precum şi dezvoltarea unor proiecte ale studenților-stagiari în colaborare cu tutorii lor. Activitatea de practică mai poate avea loc cu ocazia unor evenimente culturale specifice, precum: Festivalul Internaţional de Film Transilvania, Festivalul Naţional de Teatru, Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu etc. Începând cu 2013, masteranzii care sunt în anul al II-lea la programul SMS organizează Festivalul anual de spectacole contemporane în proiecţie PLAY, în cadrul parteneriatului dintre SD-SITT/ CESI și Teatrul de Comedie din Bucureşti.

Masteranzii au ocazia de a publica în Caietele VIZUAL, serie dedicată lor, şi de a participa la conferinţe şi la colocvii organizate de CESI, precum şi de alte instituţii de cercetare și de cultură.

Masteranzii şi alumnii CESI lucrează în instituţii de cultură teatrală, coreografică sau cinematografică (management de eveniment), în organizații culturale, în departamente de comunicare instituţională, secretariate literare şi redacţii culturale, publicitate și marketing cultural, mediul corporatist, precum şi în cercetare.

Pentru pregătirea pentru cercetare, SD-SITT / CESI le oferă absolvenților posibilitatea de a-și continua studiile în cadrul programului de doctorat în științe umaniste, cu co-tutele naționale și internaționale, cu burse Erasmus și cu burse POSDRU, de a-și publica teza de doctorat sau de postdoctorat în seria CESI „Text și imagine” (Editura Universității din București) și studii de specialitate în revista CESI Images. Journal of Visual and Cultural Studies (Institutul European).

 

Capacitate totală de şcolarizare: 50 de locuri învățământ cu frecvență (cu finanțare de la buget și cu taxă).

Locuri finanțate de la buget: minimum 15 locuri/ serie

Locuri cu taxă: maximum 35 locuri/serie

Taxă de şcolarizare: 3100 lei pe an universitar; poate fi achitată în patru tranşe egale.

Admitere: interviu în baza unui proiect de cercetare care se depune odată cu dosarul de înscriere la examen.

Pentru perioada de înscriere şi perioada de examen: www.cesi.ro.

 

 

  CLUSTER POSTDOCTORAL "Civilizaţie, Imagine Vizuală şi Scriitură" CIVIS − CESI

 

„Civilizaţie, Imagine Vizuală şi Scriitură” (CIVIS) este o structură postdoctorală de tip cluster de cercetare, care funcționează în Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” (SD-SITT/ CESI) din anul 2010.

CIVIS vine în continuarea cercetărilor postdoctorale desfășurate la CESI încă de la înființarea acestuia, în 2001, finalizate cu volume de autor, publicate în edituri din țară și din străinătate, în baza unor granturi de cercetare sau a unor parteneriate instituționale.

CIVIS oferă un program anual de burse POSDRU în domeniul „Ştiinţe umaniste şi arte”, finanțate pentru maximum trei ani consecutivi.

 

În cadrul proiectului intitulat „Program postdoctoral pentru formare cercetători în ştiinţe”, POSDRU/89/1.5/S/58852, beneficiar: Universitatea din Bucureşti, trei din cei șase postdoctoranzi  CIVIS au desfășurat stagii de cercetare şi documentare de câte patru luni în următoarele universități europene:

 • Andreea Răsuceanu ‒ Équipe „Écritures de la modernité”, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (octombrie 2011 – ianuarie 2012, octombrie – noiembrie 2012)
 • Alexandru Matei ‒ Centre d’Etude sur les Images et les Sons médiatiques, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (februarie – martie 2012)
 • Liviu Costin ‒ Deparment of History, Philosophy and Religion, Faculty of Humanities and Social Sciences, Oxford Brookes University (octombrie – noiembrie 2012).

 

Pe parcursul celor trei ani de cercetare, cei șase postdoctoranzi au participat la module de cursuri susținute de specialişti invitaţi de la instituţii/ universităţi prestigioase, printre care:

 • „Performance, Visuality and Intermediality”, 28 februarie – 3 martie 2011, invitaţi: prof. dr. Maaike Bleeker, Universitatea Utrecht, Olanda; prof. dr. Michael Kattenbelt, Universitatea Utrecht, Olanda; prof. dr.  Robin Nelson, Universitatea din Londra, Marea Britanie.
 • „Direcţii recente în teoria şi istoria culturală”, 19-22 septembrie 2011, invitat: cercetător ştiinţific dr. Ştefan Lemny, Biblioteca Naţională a Franţei.
 • „Les paysages et les arts”, 20-21 iunie 2012, invitat: prof. dr. Michel Collot, Universitatea Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

 

Cercetările de postdoctorat se finalizează la CIVIS cu volume de autor, publicate fie în seria CESI „Text şi imagine”, Editura Universității din București (acreditată CNCS), fie de alte edituri din țară și din străinătate.

Printre volumele publicate se numără:

 • Mircea Eliade şi modernitatea filosofică europeană, de Liviu Costin (Editura Universității din București, seria „Text și imagine”, 2014)
 • Noul film românesc: Un eseu de antropologie vizuală, de Lucia-Simona Dinescu (Editura Universității din București, seria „Text și imagine”, 2014)
 • O tribună captivantă. Televiziune, ideologie, societate în România socialistă (1965-1983), de Alexandru Matei (Editura Curtea Veche, 2013)
 • Eminescu şi literatura română veche. Universalism, vizionarism şi imagistică literară, de Gianina Picioruş (Editura Universității din București, seria „Text și imagine”, 2014)
 • Bucureştiul lui Mircea Eliade. Elemente de geografie literară, de Andreea Răsuceanu (Editura Humanitas, colecţia “Academica”, 2013)

 

În cadrul proiectului „Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE)”, POSDRU/159/1.5/S/140863 (beneficiar: Universitatea de Vest din Timişoara, partener 3: Universitatea din Bucureşti), bursa postdoctorală CIVIS acordată pentru o perioadă de 16 luni a inclus un stagiu de cercetare și documentare de trei luni:

 • Gabriel Badea, Dipartimento di Studi Storici, Università degli Studi di Torino (februarie – aprilie 2015).

 

Acordarea burselor postdoctorale CIVIS se realizează prin concurs, în baza metodologiilor specifice tipurilor de finanțări.

 

 

  SERIA DE CONFERINŢE PUBLICE "Cultura bate criza" CuBaCri, din 2010

Biblioteca Centrală Universitară "Carol I"
facebook.com/culturabatecriza2011

 

 

 
Pagină actualizată la 26 Mai 2015.