Fisier de tip .pdf ! Program_Final   - PROGRAM SIMPOZION ENVITEC 2013

 

 

 

 

 

 

Departamentul
Geomorfologie - Pedologie - Geomatica

 foto1

Departamentul de de Geomorfologie, Pedologie şi Geomatică este format din cadre didactice la care se adaugă personalul didactic auxiliar, personalul de cercetare din centrele Degradarea terenurilor şi dinamică geomorfologică şi Centrul pentru Studii de Risc, Modelare Spaţială şi Dinamica Sistemelor Terestre şi Costiere precum şi personalul afiliat de la extensiile universitare Drobeta Turnu Severin şi Măcin.

Departamentul de Geomorfologie-Pedologie-Geomatică are o veche tradiţie, ea preluând activităţile fostei catedre de Geografie Fizică, la conducerea căreia a fost numit marele geomorfolog George Vâlsan în 1920. În 1938, Catedra de Geografie Fizică este inclusă în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi îşi va schimba denumirea în Catedra de Geografie Fizică şi a României (sub conducerea lui V. Mihăilescu).

În 1990, Catedra de Geografie Fizică se restructurează în trei catedre distincte: Catedra de Geomorfologie - Pedologie, Catedra de Meteorologie - Hidrologie şi Catedra de Geografie Regională. În structura catedrei erau cuprinse în 1990, 12 cadre didactice, iar în prezent prin dezvoltarea direcţiilor de activitate didactică şi ştiinţifică sunt un număr de 25 cadre didactice, din care 5 profesori doctori (la care se adaugă doi profesori-consultanţi), 5 conferentiari doctori, 9 lectori doctori si 6 asistenţi universitari şi personalul didactic auxiliar (2 referenţi –Bucureşti; 1 referent-Drobeta Turnu Severin şi 1 referent- Măcin) şi 4 cercetători.

Astfel 21 membri ai departamentului au titlul de Doctor în Geografie, iar ceilalţi 4 membri sunt doctoranzi în diferite faze ale elaborarii tezei.

Activitatea didactică se desfăşoară în următoarele direcţii: geomorfologie, pedologie, geografie fizică generală, geografia cuaternarului, topografie–cartografie, informatică şi GIS, teledetecţie şi aerofotointerpretare geografică, fotogrammetrie, cadastru, geodezie, geografia României. În cadrul departamentului îşi desfăşoară activitatea programele de:

  • Licenţă: Geografie, Cartografie
  • Studii Masterale: Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru; Studii avansate de geografie

Pe lângă acestea cadrele didactice din departament prestează activităţi didactice la disciplinele de specialitate cuprinse în programele de învătământ ale specializărilor ce aparţin celorlalte Departamente ale Facultăţii de Geografie.

Masterul de Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru are ca principale obiective: studierea proceselor, formelor şi funcţiilor ce definesc sistemele de versant, de albie şi pe ansamblu morfohidrografice; abordarea teoretica şi metodologică a fenomenelor naturale şi antropice care induc dezechilibre (locale şi regionale), inclusiv datorate modificărilor survenite la nivel global; însuşirea tehnicii GIS în abordarea dinamicii actuale, a metodelor moderne de cercetare în cabinet şi teren; studierea factorilor cauzali, tipurilor şi efectelor degradării solurilor, a modalităţilor de protecţie şi ameliorare a acestora; însuşirea metodologiei de evaluare a terenurilor agricole pentru diferite scopuri; însuşirea cunoştinţelor privind etapele de proiectare şi implementare a unui program prin SIG (Sisteme Informaţionale Geografice); cunoaşterea conţinutului hărţilor şi documentelor cadastrale, a legislaţiei referitoare la activităţile de cadastru; formarea de deprinderi în evaluarea proprietăţilor şi folosirea acesteia în administraţie; însuşirea unor sisteme care utilizează datele geospaţiale denumite INSPIRE (Infrastructura de date spaţiale) şi formarea deprinderilor de clasificare şi standardizare a datelor de poziţie şi a celor tematice.

Masterul Studii avansate în geografie reprezintă treapta superioară a specializării de bază a facultăţii şi are ca principale obiective: însuşirea celor mai noi cunoştinţe din domeniile de vârf ale geografiei, racordate cu noile tendinţe pe plan mondial. În acest sens materiile înscrise în planul de învăţământ al Departamentului acoperă o paletă largă de discipline de studiu, atât cu caracter teoretic, de cunoaştere fundamentală cât şi cu caracter practic-aplicativ. Se îmbină astfel latura formativă cu cea informativă, toate fiind circumscrise ideii de bază - aceea a formării unor specialişti geografi.

Absolvenţii studiilor de masterat care vor absolvi şi disciplinele psiho-pedagogice cuprinse în planul de învăţământ al Departamentului vor putea funcţiona ca profesori în licee. Cei care optează pentru latura de cercetare a programului masteral pot lucra în laboratoarele diferitelor instituţii: Institutul de Geografie al Academiei Române (geograf), Institutul Naţional pentru Pedologie şi Agrochimie (pedolog), geografi cu studii superioare la instituţii care în activitate utilizează sub diferite aspecte analiza teritoriului.

Departamentul are colaborări ştiinţifice şi didactice cu instituţii şi departamente similare din: Franţa, Italia, Elveţia, Grecia, Algeria, Turcia, Polonia, Cehia. Membrii departamentului participă cu regularitate la congrese, conferinţe şi simpozioane internaţionale, unele cadre didactice fiind profesori invitaţi ai unor importante universităţi străine.

            Un număr de 7 cadre didactice sunt membri ai Consiliului Profesoral al facultăţii şi 2 cadre didactice ai Senatului Universităţii din Bucureşti.

Departamentul de Geomorfologie-Pedologie-Geomatică formează specialişti cu o bună pregătire practică în domenii de mare actualitate pe piaţa muncii, incluse în nomenclatorul meseriilor cum ar fi: Expert în cartografie şi cadastru; Expert pe piaţa imobiliară; Expert în ştiinţe (geomorfologie, pedologie, fotogrametrie); Cercetător ştiinţific (geomorfologie, pedologie, cartografie, cadastru); Specialişti în SIG; Cartograf; Lucrător în cadastru; Pedolog; Evaluator funciar.

 

 

 

 
Pagină actualizată la 31 Octombrie 2016.